• Slider

Disclaimer

De inhoud van deze site is opgesteld met de grootst mogelijke zorg en aandacht. Dit is gebeurd met onder meer de inzet van geanonimiseerde vragenlijsten ingevuld door (ex-)kankerpatiënten, naasten en zorgprofessionals. 

Aansprakelijkheid

  • NFK, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, heeft de inhoud van de website www.doneerjeervaring.nl met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Maar kan echter niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de informatie op deze website. 
  • NFK adviseert eventuele adviezen op de website altijd eerst met uw eigen behandelend arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven.
  • NFK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) van de website, inclusief de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten bij NFK.

Met schriftelijke voorafgaande toestemming van NFK is het toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze website (of onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of in ander materiaal te verwerken of op een andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van NFK nodig. Deze toestemming wordt meestal gegeven, tenzij NFK van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen, de reputatie van de website of NFK schaadt.

Informatie van derden

De website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). NFK heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Wijzigingen

NFK kan deze disclaimer aanpassen. We adviseren daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 Utrecht, september 2017